Miramar, més de 110.000 m² de zones verdes per a gaudir

Miramar té més de 110.000 m² de zones verdes. Uns 40 m² per habitant entre parcs i jardins, repartits pel nucli del poble i la platja, en constant renovació i manteniment. Així l’Ajuntament de Miramar utilitza mitjans propis, tant econòmics, humans com materials, per a assegurar el bon estat d’aquests espais. Aquestes zones verdes disposen de diversos tipus d’infraestructures i serveis, com bancs, papereres, fonts d’aigua, papereres canines, jocs infantils, pistes de petanca i circuits de gimnàstica.

Així, en Miramar tenim jardins des de la zona del Polígon Industrial fins als carrers adjacents als pobles veïns a la platja. Concretament al polígon tenim xicotets parcs com el de la Taronja o el del Progrés i grans zones verdes com el Parc dels Somnis. Un sector on hi ha una gran plantació de paulònies, arbres que amb una llargària que superen els 20 metres, absorbeixen deu vegades més de CO₂. Aquestes plantes, juntament amb les situades a la platja, entre el carrer Sotaia i l’avinguda de la Sequia Mare, sumen un total d’uns 1300 arbres aproximadament d’aquesta espècie. També cal destacar el Parc dels Oficis, que lligat amb el Parc dels Quatre Vents tenen una extensió de quasi 13.000 m². En aquesta zona, reformada recentment, trobem un ampli espai verd condicionat per a la pràctica d’esports com el running, la gimnàstica passiva, així com un parc infantil.

Altres zones verdes amb parcs infantils del municipi són el de la plaça de l’Ajuntament, el parc del Molí i el Jardí de la Piscina. A la platja trobem fins a nou espais amb gronxadors: el parc de la Tella, del Set i Mig, la plaça de les Barques, el parc de Sicília, el de les Corts Valencianes i les dues zones del parc del Riuet.

Al nucli urbà del poble trobem grans espais característics del municipi com el Parc de la Natura. Una zona verda construïda l’any 2002 on podem trobar un gran rellotge de sol i un estanc amb carpes i plantes aquàtiques. Al voltant del centre esportiu també tenim el Parc del Molí. Una zona de recent creació on es pot gaudir de més de 4.000 m² enjardinats i condicionats amb una àrea infantil i un espai amb material per a fer gimnàstica.

A la platja de Miramar també es pot gaudir de grans zones verdes com el Parc de les Corts Valencianes, on hi ha un recorregut amb màquines per a fer gimnàstica passiva o el Parc del Riuet  condicionat amb pistes esportives i un gran escenari per a celebrar concerts i música en directe. Però, en aquesta part del municipi hi ha fins a una vintena més d’espais enjardinats com Parc de la Tella, la plaça de Joan Fuster o de la Costera. “L’avinguda de les Corts Valencianes està condicionada durant tot l’any com un gran corredor verd pel qual poder passejar tranquil·lament des d’una punta a l’altra de la platja”, assegura Pilar Peiró, tinent d’alcalde i regidora de Turisme de Miramar.

“Miramar compta amb un ampli espai de 110.000 m² de zones verdes que tenen un constant manteniment. És important destacar que des de l’Ajuntament continuem apostant per medi ambient i per la qualitat de vida per a les persones que viuen al poble. Aquesta legislatura hem incorporat un camió i una màquina de tallar la gespa, com també s’ha renovat l’equipament per a conservar els parcs i jardins en les millors condicions”, assegura Peiró.

17 anys de «Créixer junts, millor»
Els espais verds del Miramar estan directament relacionats amb els veïns i veïnes del poble. La campanya «Créixer junts, millor» permet que, des del 2002, els xiquets i xiquetes del municipi que ho sol·liciten que tinguen assignat un arbre en una zona verda del poble prop del seu domicili. Juntament amb l’arbre, hi ha col·locat un taulell amb el seu nom i cognom. Així cada arbre disposa d’un responsable que el veu  créixer juntament amb ella o ell.  Aquesta iniciativa va nàixer amb “la idea d‘inculcar des de la infantesa el respecte pel medi ambient. Ensenyar que conservar, fomentar i respectar el nostre entorn és una tasca de tots”, assegura la regidora.

Pots consultar la localització de les zones verdes de Miramar ací.

Miramar, más de 110.000 m² de zonas verdes para disfrutar

Miramar tiene más de 110.000 m² de zonas verdes. Unos 40 m² por habitante entre parques y jardines, repartidos por el núcleo del pueblo y la playa, en constante renovación y mantenimiento. Así el Ayuntamiento de Miramar utiliza medios propios, tanto económicos, humanos como materiales, para asegurar el buen estado de estos espacios. Estas zonas verdes disponen de varios tipos de infraestructuras y servicios, como bancos, papeleras, fuentes de agua, papeleras caninas, juegos infantiles, pistas de petanca y circuitos de gimnasia.

En Miramar tenemos jardines desde la zona del Polígono Industrial hasta las calles adyacentes a los pueblos vecinos en la playa. Concretamente en el polígono tenemos pequeños parques como el de la Naranja o el del Progreso y grandes zonas verdes como el Parque de los Sueños. Un sector donde hay una gran plantación de paulinias, árboles que con una longitud que superan los 20 metros, absorben diez veces más de CO₂. Estas plantas, junto con las situadas en la playa, entre la calle Sotaia y la avenida de la Sequia Madre, suman un total de unos 1300 árboles aproximadamente de esta especie. También hay que destacar el Parque de los Oficios, que ligado con el Parque de los Cuatro Vientos tienen una extensión de casi 13.000 m². En esta zona, reformada recientemente, encontramos un amplio espacio verde condicionado para la práctica de deportes como el running, la gimnasia pasiva, así como un parque infantil.

Otras zonas verdes con parques infantiles del municipio son el de la plaza del Ayuntamiento, el parque del Molino y el Jardín de la Piscina. En la playa encontramos hasta nuevo espacios con columpios: el parque de la Tella, del Siete y Medio, la plaza de las Barcas, el parque de Sicilia, el de las Cortes Valencianas y las dos zonas del parque del Riuet.

Al casco urbano del pueblo encontramos grandes espacios característicos del municipio como el Parque de la Natura. Una zona verde construida en 2002 donde podemos encontrar un gran reloj de sol y un estanco con carpas y plantas acuáticas. Alrededor del centro deportivo también tenemos el Parque del Molino. Una zona de reciente creación donde se puede disfrutar de más de 4.000 m² ajardinados y condicionados con una área infantil y un espacio con material para hacer gimnasia.

En la playa de Miramar también se puede disfrutar de grandes zonas verdes como el Parque de las Cortes Valencianas, donde hay un recorrido con máquinas para hacer gimnasia pasiva o el Parque del Riuet condicionado con pistas deportivas y un gran escenario para celebrar conciertos y música en directo. Pero, en esta parte del municipio hay hasta una veintena más de espacios ajardinados como Parque de la Tella, la plaza de Joan Fuster o de la Costa. “La avenida de las Cortes Valencianas está condicionada durante todo el año como un gran corredor verde por el cual poder pasear tranquilamente desde una punta a la otra de la playa”, asegura Pilar Peiró, teniente de alcalde y regidora de Turismo de Miramar.

“Miramar cuenta con un amplio espacio de 110.000 m² de zonas verdes que tienen un constante mantenimiento. Es importante destacar que desde el Ayuntamiento continuamos apostando por medio ambiente y por la calidad de vida para las personas que viven en el pueblo. Esta legislatura hemos incorporado un camión y una máquina de cortar el césped, como también se ha renovado la equipación para conservar los parques y jardines en las mejores condiciones”, asegura Peiró.

17 años de «Créixer junts, millor»

Los espacios verdes del Miramar están directamente relacionados con los vecinos y vecinas del pueblo. La campaña «Crecer juntos, mejor» permite que, desde el 2002, los niños y niñas del municipio que lo solicitan que tengan asignado un árbol en una zona verde del pueblo cerca de su domicilio. Junto con el árbol, ha colocado un azulejo con su nombre y apellido. Así cada árbol dispone de un responsable que lo ve crecer junto con ella o él. Esta iniciativa nació con “la idea de inculcar desde la niñez el respeto por el medio ambiente. Enseñar que conservar, fomentar y respetar nuestro entorno es una tarea de todos”, asegura la regidora.

Puedes consultar la localización de las zonas verdes de Miramar aquí.