Pla Antifrau

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU, el major instrument d’estímul econòmic mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establit a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, constitueix el nucli del Fons de Recuperació, la seua finalitat és donar suport a la inversió i les reformes en els Estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d’ajust dels Estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i donar suport a les transicions ecològica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial de creixement de les economies de la UE, fomentar la creació d’ocupació després de la crisi i promoure el creixement sostenible.

Per a aconseguir aqueixos objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que incloga les reformes i els projectes d’inversió necessaris per a aconseguir aqueixos objectius.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d’ara en avant PRTR) té quatre eixos transversals que es vertebren en 10 polítiques palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents d’inversions i reformes del Pla:

  • la transició ecològica
  • la transformació digital
  • la cohesió social i territorial
  • la igualtat de gènere.

Per a fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les Administracions Públiques han d’adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d’agilitació es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més, és necessària la configuració i desenvolupament d’un Sistema de Gestió que facilite la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la Comissió Europea. Per a això s’ha aprovat l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Entre les seues previsions destaca l’obligació que imposa i desenvolupa l’article 6 que, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o executora, que participe en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de mesures antifrau» que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

A aquest efecte, i com a entitat executora, l’Ajuntament de Miramar aprova el Pla de Mesures Antifrau el contingut de les quals figura a continuació.

Objectiu i àmbit d’aplicació

El present Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran aplicable i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d’evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Per a això, es promourà una cultura que exercisca un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d’activitat fraudulenta, fent possible la seua prevenció i detecció, i desenvolupant uns procediments que faciliten la investigació del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permeten garantir que tals casos s’aborden de manera adequada i en el moment precís.

Aquest pla s’estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i serà aplicable a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguen en la gestió de fons provinents del MRR.

  • Pla Antifrau de l’Ajuntament de Miramar

En conseqüència a aquest pla, si vosté té coneixement d’alguna situació que poguera suposar un risc de frau, pot manifestar-lo en el canal de denúncies. Aquestes denúncies seran rebudes, estudiades i analitzades pel Comité Antifrau.

Igualment, s’informa que a més dels procediments establits en aquest mateix document, qualsevol ciutadà o empleat públic, podrà comunicar fets presumptament fraudulents al SNCA, a través del canal de denúncies extern “Infofraude”, habilitat a aquest efecte per aquest servei en l’adreça web:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/paginas/denan.aspx