Serveis Socials

Els Serveis Socials constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, a través de la prestació d’una atenció integrada i polivalent, dirigida a tota la població i articulada per mitjà d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït. Els Serveis Socials a Miramar es troben al Centre Social L’Era els dilluns i dimecres de 9 a 14 hores

PROGRAMES BÀSICS

 • Tramitació de la Renda Valenciana d’Inclusió de la Generalitat Valenciana, una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social, el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l’import de la renda d’inclusió social i que resulte insuficient per atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l’acord d’inclusió. La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmiques, a les quals puguen tindre dret les persones destinatàries, i es constitueix com l’últim recurs de protecció social al qual poden accedir.
 • Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

 • Servei d’Ajuda a Domicili, amb l’objectiu de facilitar la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència.

 • Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social.

 • Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar, així com possibilitar la integració en la comunitat.

 • Programes d’Oci i Temps Lliure.

 • Programes que tindran per objectiu l’atenció de les necessitats més bàsiques, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

 • Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

PROGRAMES ESPECÍFICS

Programa d’absentisme escolar. Es tracta d’un taller coordinat amb diversos centres educatius de la comarca. Una educadora social dels Serveis Socials de la Mancomunitat de Municipis de la Safor treballa amb els menors absentistes per recomanació dels professors de cada centre educatiu. L’objectiu és evitar l’absentisme escolar entre els alumnes i reforçar els seus coneixements.

Programa de suport a l’estructura i dinàmica familiar. Busca ajudar les famílies a resoldre les seues dificultats, no sols des del punt de vista de la falta de recursos socials, sinó també, i de forma especial, en l’àmbit de les relacions entre tots els membres de la família.  L’objectiu és el de millorar les condicions de la família des del punt de vista psicosocial. Açò, sens dubte, significa, mobilitzar les necessitats i recursos interns del sistema familiar, en relació amb l’entorn social del que forma part i del qual podrà utilitzar recursos en benefici seu.

TRAMITACIONS

Tercera edat

 • Sol·licitud de prestacions del sistema de dependència.
 • Sol.licitud de plaça en centre residencial.

 • Servei d’ajuda a domicili.

 • Servei de tele-assistència domiciliària.

 • Programa “Menjar a casa”.

 • Pensions no contributives per jubilació.

 • Activitats i recursos d’oci per a pensionistes i jubilats: termalisme social, vacances, targetes de transport i targetes culturals.

Dona

 • Sol.licitud del Tele-alarma mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere.

Persones amb diversitat funcional

 • Sol·licitud de prestacions del sistema de dependència.
 • Sol.licitud de la valoració del grau de la discapacitat.

 • Prestacions econòmiques individualitzades per eliminació de barreres arquitectòniques, desenvolupament personal i atenció institucionalitzada.

 • Pensions no contributives.

 • Targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

 • Targetes per a persones amb diversitat funcional.

Família i menors

 • Prestacions econòmiques individuals per acolliment de menors.

 • Sol.licituds d’acolliment familiar.

 • Ajudes econòmiques del programa d’emergència social.

 • Renda Valenciana d’inclusió.

 • Títol de família nombrosa i monoparental.

Altres

 • Bono Social Elèctric.