Ajuntament

Saluda de l’alcaldessa

Hol@ internautes: Com a alcaldessa de Miramar vull donar la benvinguda a tots els usuaris de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Miramar. Com ja sabeu aquí trobareu tota la informació rellevant del nostre municipi. Des de les diferents regidories de la corporació municipal vos animem a que feu ús de les eines de […]

Sol·licituds

Documents normalitzats en format editable disponibles per a descàrrega. Aquestos poden presentar-se per Registre d’Entrada a les oficines de l’Ajuntament (amb cita prèvia 96 281 91 01) o utilitzant la Seu Electrònica (cal dispossar d’un certificat digital vàlid) Es recomana emplenar correctament els documents i adjuntar la documentació necessària indicada en cada sol·licitud. Registre d’Entrada […]

Pla General d’Ordenació Urbana

Ací tens els diferents plànols del Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar, disponibles per a consultar o descarregar. També els tens disponibles en este enllaç Per altra banda, ací pots consultar la normativa urbanística aplicable, també disponible en este enllaç Finalment, ací pots consultar les diverses modificacions efectuades al Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar […]

Seu Electrònica

En compliment al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques els ciutadans i empreses tenen disponible la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Miramar per a iniciar tràmits de manera electrònica. http://miramar.sedelectronica.es De forma voluntària els ciutadans podran iniciar tràmits electrònicament, informar-se dels procediments o descarregar […]

Pla d’Igualtat Municipal

L’Ajuntament de Miramar a través de la Regidoria d’Igualtat està elaborant el I Pla d’Igualtat Municipal, que ens permetrà tenir un poble més igualitari entre dones i homes. En concret, la creació d’aquest Pla d’Igualtat permetrà al municipi accedir a subvencions per a realitzar campanyes de conscienciació, formació i activitats enfocades al tractament de la […]

Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2020  serà el següent: JUNY, JULIOL i AGOST (1 de juny a 31 d’agost) Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxa per recollida de fem.* Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via […]

Horaris d’atenció

*Des del 25 de maig de 2020 per a ser atés a les Oficines de l’Ajuntament de Miramar cal sol·licitar cita prèvia: ☎ 96 281 91 01✉ registre@ajumiramar.org Continua preferiblement l’atenció per mitjans no presencials: Atenció telefònica ☎ 96 281 91 01 Correu electrònic: ✉ registre@ajumiramar.org Seu electrònica: miramar.sedelectronica.es Altres serveis: Serveis Socials amb cita […]

Política de Privacitat

En l’Ajuntament de Miramar estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament de Miramar, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol […]

Política de Cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobarà informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar-les en el seu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de […]

RGPD

Reglament General de Protecció de Dades REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) Protecció de […]