Ajuntament

ajuntaword

Saluda de l’alcalde

Benvinguts internautes: Com alcalde de Miramar i en representació del nostre municipi, vos done la benvinguda la nostra nova pàgina web oficial, una finestra oberta al món des d’on podeu consultar tota la informació necessària sobre Miramar: el nostre municipi, la nostra platja, la nostra cultura i història, però també qualsevol tipus d’informació útil tant per als […]

Tràmits

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los ciudadanos y empresas tienen disponible la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Miramar para iniciar trámites de manera electrónica. http://miramar.sedelectronica.es   De forma voluntaria los ciudadanos podrán iniciar trámites electrónicamente, informarse de los procedimientos […]

Pla General d’Ordenació Urbana

Ací tens els diferents plànols del Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar, disponibles per a consultar o descarregar. També els tens disponibles en este enllaç Per altra banda, ací pots consultar la normativa urbanística aplicable, també disponible en este enllaç Finalment, ací pots consultar les diverses modificacions efectuades al Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar […]

Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2017 serà el següent: JUNY, JULIOL i AGOST (1 de juny a 31 d’agost) Impost sobre vehicles de tracció mecànica Taxa per recollida de fem Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via […]