Drets i obligacions

Normativa

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUARIES DE SERVEIS TURÍSTICS

Drets

Article 16 de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que es disposa en la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

a) Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, així com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa conformement a la normativa vigent.

b) Obtindre els documents que acrediten els termes de la seua contractació.

c) Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i qualitat de la seua prestació guarde proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.

d) Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.

e) Accedir lliurement als establiments i serveis turístics en els termes establits en les lleis.

f) Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat de les seues instal·lacions i protecció contra incendis així com l’específica en matèria turística.

g) Ser informats, de manera clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades sobre aquest tema.

h) Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat amb les dades que la legislació vigent exigisca.

i) Formular queixes i reclamacions i obtindre informació accessible i veraç sobre el procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret al fet que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.

j) Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.

k) Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

Obligacions

Article 17 de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposen les normatives sectorials que siguen aplicable, tindran les següents obligacions:

a) Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques així com la seua riquesa i valor.

b) Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.

c) Abonar els serveis contractats, ja siga en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa implique, en cap cas, l’exempció de pagament.

d) En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades d’eixida de l’establiment, deixant lliure la unitat d’allotjament ocupada.

e) Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a l’adequada utilització dels establiments i serveis turístics.

f) Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.

g) Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.