Anàlisi aigües de bany

Programa de Control i Vigilància de les Aigües de Bany

Les activitats que s’inclouen dins del Programa de control i vigilància de les aigües de bany són:

1 – Control analític de les aigües de bany

La platja de Miramar disposa de 2 punts on es prenen les mostres per a l’anàlisi:

  • Carrer la dula
  • Carrer la torre

La presa de mostres és setmanal durant la temporada estival.
A les mostres s’analitza la presència d’Enterococos intestinals i Escherichia coli.

Valors de referència

Paràmetres
Qualitat
suficient**
Qualitat
bona*
Qualitat
excel·lent*
Unitat
Enterococos intestinals 185 200 100UFC o NMP/100 ml
Escherichia coli 500
500250UFC o NMP/100 ml

UFC: unitats formadores de colònies.
NMP: nombre més probable.
*D’acord amb l’avaluació del percentil 95.
**D’acord amb l’avaluació del percentil 90
.

2 – Inspecció visual de les zones de bany

En què es valoren els aspectes següents:

  • Aspecte de l’aigua.
  • Neteja de l’arena.
  • Estat de manteniment dels accessos a la platja i zona periplatgera.
  • Serveis a la disposició dels usuaris (dutxes, llavapeus, accessos persones amb discapacitat, lavabos públics, senyalització de serveis, salvament i socorrisme, etc.).

Náyade (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Bany)

Un dels instruments que el Ministeri utilitza per a la coordinació amb les administracions autonòmica i local, són els sistemes d’informació sanitària.

Náyade és un sistema d’informació sanitari que recull dades sobre la qualitat de l’aigua de bany i les característiques de les platges, tant continentals com marítimes. Es va llançar al gener de 2008. Està sustentat per una aplicació Web.

Està basada en els criteris del Reial decret 1341/2007, d’11 d’octubre, de qualitat de les aigües de bany i la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Accés a Náyade