Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2019  serà el següent:

JUNY, JULIOL i AGOST (3 de juny a 2 de setembre)

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa per recollida de fem
  • Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe

JULIOL, AGOST i SETEMBRE (1 de juliol a 30 de setembre):

  • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i urbana. Finalitzat el període voluntari de cobrament, els deutes no satisfets incorreran en constrenyiment, reportant el recàrrec, interessos i costes al fet que pertocara.