Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2023  serà el següent:

IMPOST / TAXAPERÍODE
🪑 Taxa ocupació vía pública amb taules i cadires (TAULES)des de l’1 de gener
🚗 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (IVTM) des de l’1 de juny fins el 31 d’agost
🗑️ Taxa per recollida de fem. (FEM) des de l’1 de juny fins el 31 d’agost
🚫 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe. (GUAL PERMANENT, CÀRREGA/DESCÀRREGA) des de l’1 de juny fins el 31 d’agost
🏠 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana. (IBI URBANA) des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre
🌱 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. (IBI RÚSTICA) des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre
🏭 Impost activitats econòmiques (IAE)des del 20 d’octubre fins el 20 de desembre

Període voluntari de pagament

Finalitzat cada període voluntari de cobrament, els deutes no satisfets incorreran en constrenyiment, reportant el recàrrec, interessos i costes al fet que pertocara.


Ordenances i reglaments

Portal de transparència en la Seu Electrònica de l’Ajuntament


Domiciliació de rebuts

Les sol·licituds de domiciliació de rebuts hauran de presentar-se fins al dia 30 d’abril per a ser efectiva en el mateix exercici de presentació.


Fraccionament deutes tributaris

Les sol·licituds de fraccionament dels deutes tributaris s’han de realitzar dintre del termini voluntari de pagament de cada rebut. Utilitzant el següent model de sol·licitud: