Reobertura de la Borsa treball temporal de perfil sociosanitari


L’Ajuntament de Miramar reobri la Borsa treball temporal per a la prestació serveis d’informació pública ciutadana per a cobrir lloc durant la temporada estival de perfil sociosanitari.

Resolució d’Alcaldia
Vist que l’Ajuntament té la necessitat de contractar un treballador perquè temporalment o ocasionalment efectue les tasques d’informació i auxili sociosanitària durant la campanya estival a la platja de Miramar.
Atés que concorren raons d’interés públic que aconsellen la tramitació urgent del procediment, en ser imminent l’inici de la campanya estival i les noves obligacions protocol·litzades imposades a les Corporacions Municipals d’informació i vigilància de la salut pública i assistència sociosanitària dels usuaris de les platges a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per l’afecció per tots coneguda del virus COVID-19. És pel que a l’empara del que es disposa en l’article 33 de la Llei 39/2015 i per tot el que s’ha exposat, resulta convenient a l’interés general la tramitació urgent del procediment, reduint a la meitat tots els terminis previstos en les avantdites Bases Reguladores i la posterior aclaració.

▪️ Termini: el termini per a la presentació d’instàncies durant 5 dies hàbils, a partir de la publicació de la Borsa de Treball al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Web Municipal.

▪️ Sol·licitud: La sol·licitud s’ha de realitzar per registre d’entrada (preferiblement a través de la Seu Electrònica).

Aquesta instància ha d’anar acompanyada de:
a) Fotocòpia del DNI
b) Fotocòpia del títol exigit com a requisit mínim per a concórrer a aquest procés de selecció.

c) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa de 35 € per drets d’examen. Estan exemptes les persones que acrediten estar en l’atur.
d) Curriculum vitae.
e) Fotocòpia dels certificats de serveis prestats (sector públic i/o privat),
informe de la vida laboral (TGSS, INEM, SERVEF, etc.) i/o contractes de treball.
f) Certificats acreditatius de coneixement del valencià i/o idioma comunitari.
g) Fotocòpia del permís de conduir classe B.