Miramar recull més de 7 tones de tèxtil usat en 2019

Els veïns i veïnes de Miramar han donat 7.156 kg de tèxtil usat durant el 2019, un 4,3% més respecte a l’any anterior (6.859 kg), segon el balanç de 2019 publicat per Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que s’encarrega servei de la recollida selectiva i tractament del tèxtil.

Al 2019, milers de donants van dipositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als contenidors de color verd de la Fundació.

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 16.000 peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 22 tones de CO₂ a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO₂.

El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials: amb més de tres dècades d’activitat, 2,5 milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Durant aquest període, la Fundació ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions de cooperació.


Traducción

Los vecinos y vecinas de Miramar han donado 7.156 kg de textil usado durante el 2019, un 4,3% más respecto al año anterior (6.859 kg), según el balance de 2019 publicado por Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que se encarga del servicio de la recogida selectiva del textil y su trato.

Al 2019, miles de donantes depositaron la ropa, el calzado, los complementos y el textil del hogar que ya no utilizaban a los contenedores de color verde de la Fundación.

Las toneladas recuperadas por la Fundación equivalen a 16.000 prendas de ropa la gestión de las cuales implica un doble beneficio: el primero es ambiental, porque reduce la generación de residuos y contribuye en la lucha contra el cambio climático. La reutilización y el reciclaje del textil durante el año pasado representaron un ahorro de 22 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Un estudio de la Comisión Europea indica que por cada kg de ropa recuperado y no incinerado se dejan de emitir 3,169 kg de CO₂.

El beneficio social consiste en la creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad: Humana genera un lugar de trabajo indefinido por cada 36.000 kg de textil recogidos. Por otro lado, los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales: con más de tres décadas de actividad, 2,5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de desarrollo a los países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales. Durante este periodo, la Fundación ha destinado más de 31 millones de euros para la formación de profesores de primaria, el impulso de la agricultura sostenible o la lucha contra el VIH/SIDA, entre otras acciones de cooperación.