Miramar torna a recolzar les demandes dels agricultors i ramaders valencians

horts

 

 

 

 

 

A proposta de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), l’Ajuntament de Miramar ha acordat sol·licitar als Ministeris d’Economia, Hisenda i Agricultura, així com a la Conselleria d’Agricultura, l’adopció de diferents mesures destinades al suport del sector agrari valencià davant “els problemes productius i de mercat, així com les adversitats meteorològiques, principals causes del balanç negatiu de la campanya citrícola”.

Entre les mesures recolzades destaca l’aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF corresponent a 2019 a tots els productors de cultius i ganaderies que han patit pèrdues, així com la devolució, o exempció en el seu cas, de l’impost de Béns Immobles de naturalesa rústica (IBI). A més, de la posada en marxa de crèdits bonificats i l’establiment d’ajudes de mínims.

Entre les propostes d’AVA-ASAJA també es troba la conservació de camins rurals, major vigilància de les explotacions per frenar la delinqüència i la mediació i intervenció juntament amb les associacions de caçadors per a crear batudes, això com la mediació per part dels ajuntaments amb la Conselleria d’Agricultura per facilitar permisos de caça amb la finalitat de reduir els desperfectes produïts per la fauna silvestre cinegètica.

 

Defensa de l’agricultura mediterrània

En aquesta línia, el ple de l’Ajuntament també ha acordat per unanimitat instar al Ministeri d’Agricultura “la interlocució i defensa de l’agricultura de la mediterrània més potent en la Unió Europea davant de la Política Agrícola Comú (PAC)“. Així com, “sol·licitar la revisió dels tractats comercials de la Unió Europea amb països tercers que perjudiquen els cultius sostenibles de l’agricultura mediterrània”. De la mateixa manera, es demana que s’inste a la Unió Europea mesures de control més rigoroses a les fronteres per a frenar l’entrada de plagues i malalties procedents d’altres països.

“Amb aquest acord l’Ajuntament de Miramar pren una mà als seus veïns i veïnes, als llauradors que viuen del camp i que necessiten ajuda per fer front a les pèrdues que afronta el sector”, assegura Mª Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar.

TRADUCCIÓN

Miramar vuelve a apoyar las demandas de los agricultores y ganaderos valencianos

A propuesta de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), el Ayuntamiento de Miramar ha acordado solicitar al Ministerio de Economía, Hacienda y Agricultura, así como a la Consellería de Agricultura, la adopción de diferentes medidas destinadas al apoyo del sector agrario valenciano ante “los problemas productivos y de mercado, así como las adversidades meteorológicas, principales causas del balance negativo de la campaña citrícola”.

Entre las medidas apoyadas por el consistorio destaca la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF correspondiendo a 2019 a todos los productores de cultivos y ganaderías que han sufrido pérdidas, así como la devolución, o exención en su caso, del impuesto de Bienes inmuebles de naturaleza rústica (IBI). Además, de la puesta en marcha de créditos bonificados y el establecimiento de ayudas de mínimos.

Entre las propuestas de AVA-ASAJA también se encuentra la conservación de caminos rurales, mayor vigilancia de las explotaciones para frenar la delincuencia y la mediación e intervención junto con las asociaciones de cazadores para crear batidas, además de la mediación con la Consellería de Agricultura para facilitar permisos de caza con el fin de reducir los desperfectos producidos por la fauna silvestre cinegética.

 

Defensa de la agricultura mediterránea

En esta línea, el pleno del Ayuntamiento también ha acordado por unanimidad instar al Ministerio de Agricultura “la interlocución y defensa de la agricultura de la mediterránea más potente en la Unión Europea ante la Política Agrícola Común (PEC)”. Así como, “solicitar la revisión de los tratados comerciales de la Unión Europea con países terceros que perjudican los cultivos sostenibles de la agricultura mediterránea”. Del mismo modo, se pide que se inste en la Unión Europea medidas de control más rigurosas a las fronteras para frenar la entrada de plagas y dolencias procedentes otros países.

“Con este acuerdo el Ayuntamiento de Miramar ofrece una mano a sus vecinos y vecinas, a los agricultores de la localidad que necesitan ayuda para hacer frente a las pérdidas que afronta el sector”, asegura Mª Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar.