Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2020  serà el següent:

JUNY, JULIOL i AGOST (1 de juny a 31 d’agost)

*Mesures econòmiques d’ajuda a autònoms i PIMES


Taxa per recollida de residus. L’Ajuntament de Miramar retornarà la part proporcional de l’import de la taxa per recollida de fems als autònoms i PIMES que com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma s’hagen vist obligats per imperatiu legal, a tancar els seus establiments.


Tots aquells que s’hagen vist afectats per aquesta circumstància hauran de presentar una sol·licitud amb les dades de l’establiment o negoci, acompanyada d’una declaració responsable en la qual s’indique el període de temps en què el mateix ha hagut d’estar sense activitat.

JUIOL, AGOST i SETEMBRE (1 de juliol a 30 de setembre):

  • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i urbana.

Finalitzat el període voluntari de cobrament, els deutes no satisfets incorreran en constrenyiment, reportant el recàrrec, interessos i costes al fet que pertocara.