Tributs

El termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals per a l’exercici 2022  serà el següent:

Juny, Juliol i Agost

? des de l’1 de juny fins el 31 d’agost

? Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (IVTM)

? Taxa per recollida de fem. (FEM)

? Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe. (GUAL PERMANENT, CÀRREGA/DESCÀRREGA)


Juliol, Agost i Setembre

? des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre

? Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana. (IBI URBANA)

? Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. (IBI RÚSTICA)


Finalitzat cada període voluntari de cobrament, els deutes no satisfets incorreran en constrenyiment, reportant el recàrrec, interessos i costes al fet que pertocara.


Domiciliació de rebuts

Les sol·licituds de domiciliació de rebuts hauran de presentar-se fins al dia 30 d’abril per a ser efectiva en el mateix exercici de presentació.

Fraccionament deutes tributaris

Les sol·licituds de fraccionament dels deutes tributaris s’han de realitzar dintre del termini voluntari de pagament de cada rebut. Utilitzant el següent model de sol·licitud: