Comunicació publicitat enganyosa

Davant la publicitat enagyosa o per a denunciar una oferta (turística) ilegal el Servei Territorial de Turisme te habilitat un tràmit electrònic per a comunicar aquestes irregularitats.

Formulació de reclamacions de les persones usuàries dels serveis turístics

Facilitar l’exercici dels drets que les persones usuàries dels serveis turístics tenen reconeguts i donar-los la possibilitat de posar en coneixement de l’Administració les seues reclamacions, de manera que aquesta puga adoptar les mesures necessàries per a millorar el servei que se’ls presta.I

Les persones físiques o jurídiques que, com a usuàries turístiques, contracten o reben els serveis resultants de l’exercici d’una activitat turística a la Comunitat Valenciana o dels establiments turístics en els quals es preste aquesta activitat.

D’altra banda, les actuacions que realitze l’Administració tenen la consideració de diligències prèvies iniciades d’ofici per denúncia, la qual cosa no confereix, per si sola, la condició d’interessat en el procediment, d’acord amb l’article 62.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Són empreses i establiments turístics:

  • Els d’allotjament (establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, campaments de turisme, allotjament turístic rural)
  • Restauració
  • Agències de viatges
  • Turisme actiu

NOTA: les reclamacions relacionades amb el transport, excepte les que formen part d’un viatge combinat, no són competència de l’Administració turística.

Podreu presentar la vostra reclamació en qualsevol moment en què considereu que s’han lesionat els vostres drets com a persona usuària de servei turístic, tant personalment davant de l’establiment -sol·licitant el full de reclamacions- com per escrit en les adreces que s’indiquen davall.

No obstant això, si han transcorregut més de sis mesos (infracció lleu), 1 any (infracció greu) o dos anys (infracció molt greu) des de la comissió dels fets, l’Administració està obligada a declarar la prescripció de la infracció i arxivar les actuacions.

Es recomana, a l’efecte de facilitar a la inspecció turística que comprove els fets, que es remeta la reclamació com més prompte millor.