Seguretat Ciutadana

La PolicíLogoPoliWorda Local de Miramar és l’encarregada de prestar el servei de Seguretat Ciutadana al municipi. Cal recordar que Miramar disposa de Policia Local durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest servei es reforça de forma considerable quan arriben les temporades de major afluència turística, com són la Setmana Santa i l’estiu. El telèfon d’urgències de la Policía Local de Miramar, constantment actiu, és el 670 60 20 92. També es pot contactar amb la Policia Local al email policia@ajumiramar.org. Respecte a les funcions de la Policía Local, segons el que estableix la LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT 2/86, en el seu article 53, indica que la Policia Local deu:

  • Protegir a les autoritats de les Corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d’acord amb l’establit en les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accident de circulació dins del casc urbà.
  • Policia Administrativa, quant a les Ordenances, Bàndols i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establida en l’article 29.2 d’aquesta Llei.
  • La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les Lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establit en les Juntes de Seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siga requerit per a aquesta finalitat.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a aquesta finalitat.

MITJANS TÈCNICS I CAMPANYES ESPECIALS A banda dels diversos vehicles, la Policia Local de Miramar disposa d’un desfibrilador, que permet als agents dur a terme una actuació d’urgència en cas d’un possible atac al cor, prèvia a l’arribada de l’ambulància. El video mostra un dels casos en què la ràpida i eficient actuació de la Policia Local de Miramar va permetre salvar la vida d’un veí del municipi que havia entrat en parada cardiorrespiratòria.

Així mateix, al llarg de l’any la Policia Local desenvolupa diverses campanyes de vigilància al terme municipal. Una d’elles té la finalitat d’evitar robatoris en la zona agrària de Miramar. El video explica el funcionament i els resultats d’aquesta campanya de vigilància.

EDUCACIÓ VIAL Finalment, la Policia Local de Miramar també s’encarrega d’organitzar les diverses activitats d’educació vial que es desenvolupen al municipi, especialment dirigides als alumnes del CEIP Oliveretes. Aquestes jornades formatives es duen a terme al circuit municipal d’educació vial i tenen la finalitat de conscienciar als més joves de Miramar sobre la importància de respectar les normes de circulació, ja siga com a peatons o com a conductors de bicicletes. Ací es pot vore la notícia de les Jornades de Seguretat Vial de 2015