Avís Legal

1 – Introducció

L’Ajuntament de Miramar, amb CIF P-4617000G, és titular del Portal d’Internet o lloc web https://ajumiramar.org/ i de la Seu electrònica https://miramar.sedelectronica.es

A través del present, l’Ajuntament de Miramar informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet, així com la Seu electrònica. En particular, informa i regula l’accés i ús del Portal d’Internet, com a punt d’accés electrònic i de la seu electrònica, com a adreça electrònica, posades a la disposició de la ciutadania, de conformitat amb els article 38 i 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L’Ajuntament de Miramar podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com, en el seu cas, les Condicions Particulars, que s’establiren. És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament el present ‘Avís Legal’.

2 – Caràcter de la informació publicada en el Portal o lloc web

Les informacions oferides mitjançant aquest mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament de Miramar procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament de Miramar no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal o la seu electrònica pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Miramar, sense necessitat d’avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

3 – Portal de transparència

A través de la informació publicada en el Portal de transparència, l’Ajuntament de Miramar atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, en el seu cas, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

4 – Caràcter de la bústia de Queixes i Suggeriments.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol suggeriment o queixa, a través de la bústia de Queixes i Suggeriments té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

 • QUEIXES: tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis públics, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.
 • NO TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE QUEIXES davant els serveis administratius:
  ◦ Les denúncies que es puguen presentar posant de manifest possibles irregularitats o infraccions a la legalitat.
  ◦ Les queixes que afecten els serveis prestats per altres Administracions públiques o ens vinculats o dependents d’aquestes, no es tramitaran a través d’aquest procediment.
 • SUGGERIMENTS són les propostes formulades per les ciutadanes i ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, especialment, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l’administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris d’aquests serveis.

5 – Condicions i termes generals d’ús del Portal i la Seu electrònica

Per l’accés i navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Miramar i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vosté adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que en el seu cas regisquen la prestació dels serveis que es disposaren en el Portal o lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web enllaçats o hipervinculats des d’https://ajumiramar.org/, de les quals no respon l’Ajuntament de Miramar.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Miramar ofereix a través del Portal o seu electrònica; i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal o seu electrònica cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de Miramar o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de Miramar o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal o la seu electrònica qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el Portal o seu electrònica amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament de Miramar es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal o seu electrònica i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

6 – Responsabilitat

L’Ajuntament de Miramar no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Miramar, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Intromissions il·legítimes que puguen ser causats per terceres persones fora del control de l’Ajuntament.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal o seu electrònica de l’Ajuntament de Miramar pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca de informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Miramar no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament de Miramar. En tot cas, en eixir de l’adreça https://ajumiramar.org/, la informació o els serveis als quals s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular, l’Ajuntament de Miramar.

7 – Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els elements del Portal (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, animacions, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat de l’Ajuntament de Miramar o han sigut cedits al mateix (a menys que no s’indique expressament). Per tant, els drets d’autoria i explotació en tota la seua extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada en l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest portal, com també del seu disseny, mètodes de selecció o formes de presentació dels recursos i materials inclosos d’aquest.

S’autoritza la reproducció (impressió i descàrrega) d’extractes dels continguts del Portal o lloc web únicament quan es realitzen per a ús personal o privat, o a nivell d’investigació o estudi.

8 – Reutilització de la informació del sector públic

De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals:

(a) Que el contingut de la informació no siga alterat.
(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació
(c) Que se cite la font
(d) Que s’esmente la data de l’última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estiguera inclosa en el document original.
(e) No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la informació a reutilitzar està patrocinada o donada suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
(f) Conservar i no alterar, ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el Portal. No obstant això, els continguts que siguen considerats com a dades obertes en la Seu Electrònica, publicats

La utilització dels conjunts de dades, posats de manera oberta, es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d’ella.

No obstant això, amb caràcter excepcional i de manera motivada, l’Ajuntament de Miramar podrà optar per aplicar les modalitats previstes en els paràgrafs b) i c) de l’article 4.2 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic:

 • Reutilització de documents posats a la disposició del públic amb subjecció a condicions establides en llicències-tipus.
 • Reutilització de documents prèvia sol·licitud, conforme al procediment previst en l’article 10 de la citada Llei o, en el seu cas, en la normativa autonòmica, podent incorporar en aquests suposats condicions establides en una llicència.

9 – Calendari, hores oficials i còmput de terminis en la Seu electrònica

La sincronització de la data i l’hora de la seu electrònica es realitza amb el Real Institut i Observatori de l’Armada (ROA). Per a qualsevol tràmit que es realitze des d’aquesta seu, seran la data i hora oficials que ací s’assenyalen les que tinguen validesa legal, i no les de l’equip des del qual s’efectua el tràmit. És necessari actualitzar-les quan es vulga tindre la seguretat de la data i de l’hora en un moment donat.

Quant al còmput de terminis, de conformitat amb l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques «sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s’expresse un altre còmput, quan els terminis s’assenyalen per dies, s’entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Quan els terminis s’hagen assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions»
.

No obstant això, de conformitat amb el que s’estableix en la Disposició Transitòria Tercera, apartat a) del mateix text legal, en els procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior.

10 – Espais amb accés restringit.

L’accés a uns certs apartats d’aquest lloc web està protegit per codi d’usuari i contrasenya (que haurà d’establir en emplenar el formulari de registre), sent aquestes les seues credencials i respecte a les quals, l’usuari adquireix els següents compromisos:

 • Les credencials d’accés són personals i intransferibles, identifiquen a l’usuari en el lloc web sent responsabilitat del mateix mantindre-les en secret. Per tant, l’usuari serà responsable de totes les accions que es realitzen amb les seues credencials d’accés.
 • L’usuari comunicarà a l’Ajuntament de Miramar qualsevol ús no autoritzat de les seues credencials o qualsevol altre incident de seguretat tan prompte com tinga coneixement d’aquest.

11 – Xarxes socials.

L’Ajuntament de Miramar o, en el seu cas, àrees, departaments o organismes públics, integrats, vinculats o dependents, a aquesta entitat pot estar present, actualment o en el futur, en xarxes socials d’Internet, on considere oportú establir presència.

Aquests espais es consideraran oficials, no assumint responsabilitat per l’ús o continguts disposats en qualssevol altres comptes o espais oberts en les xarxes socials per part de tercers. L’Ajuntament de Miramar tampoc assumirà responsabilitat de l’ús o continguts disposats a través de comptes o espais oberts per part dels seus càrrecs públics, creat de manera particular en l’àmbit privat o a través de partit polític o un altre col·lectiu al qual pertangueren.

L’Ajuntament de Miramar, com a administrador de les seues instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que, en el seu cas, publique en aquestes xarxes socials de l’Ajuntament de Miramar, sent plenament aplicable a les xarxes socials les condicions i termes generals d’ús del Portal i la seu electrònica abans exposades; i sense perjudici d’aplicar les condicions i termes o polítiques, establits per la pròpia xarxa social.

A més, informem que el lloc web integra, en el seu cas, plugins o complements de xarxes socials, respecte als quals haurà de tindre en compte el següent:

Si està registrat com a usuari en la xarxa social (Facebook, Twitter) i en visitar aquest lloc web del té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer “clic” en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica i que ha visitat el Lloc. A més, proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari d’aqueixa xarxa social (nom, email, foto, etc.).

Si no està registrat en la xarxa social, o no tenen la sessió oberta mentre visita el lloc web pot ser que la xarxa social reba i emmagatzeme almenys la seua adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopile les dades personals, ni que els compartisca amb nosaltres ni amb tercers, consulte la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanque sessió en la mateixa abans de visitar aquest lloc web. També podrà eliminar les cookies existents que haja instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

12 – Protecció de dades

A l’Ajuntament de Miramar estem compromesos amb la protecció de la informació que gestionem, no sols pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó per la confidencialitat de les dades personals que ens són encomanats, de manera concreta per la informació que rebem a través de la nostra pàgina web.

En esta línia, i d’acord amb el deure de transparència que ha d’observar una Corporació com la nostra, ens preocupem pels nostres usuaris i la seua privacitat, complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. A tal fi posem a la seua disposició la informació relativa al tractament de dades personals que duem a terme, amb l’objectiu que, en tot moment, conega com tractem les seues dades i els drets que li assistixen com a titular d’estos.

13 – Utilització de Cookies

Este lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, utilitza Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.

Pot trobar informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza este lloc web, com pot desactivar-les en el seu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers, accedint a la nostra Política de Cookies.