Punt Net a Miramar

El Punt Net està situat al camí dels Fondos.

CITA PRÈVIA: De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h.

Per a accedir al recinte haurà de concertar cita al 618 194 439.

Objectius:

 • Potenciar la recollida selectiva dels residus a fi de protegir el medi ambient.
 • Possibilitar la separació dels materials considerats problemàtics o voluminosos del conjunt dels residus domèstics.
 • Permetre la correcta gestió dels materials que es recullen, prioritzant la seva revaloració.
 • Aconseguir la desaparició d’abocadors incontrolats.
 • Desenvolupar una funció formativa i de conscienciació sobre els usuaris de la importància de l’adequada gestió dels residus.

Ús:

 • Poden utilitzar el Punt Net els particulars.
 • Quedant expressament exclosos de l’ús del Punt Net les indústries i comerços. Gràcies al Punt Net reduirem la quantitat d’escombraries que va a abocador, eliminarem els abocadors incontrolats i serem més respectuosos amb el medi ambient.

Drets dels usuaris:

 • Dipositar en el Punt Net els residus segons el que s’estableix en l’ordenança municipal.
 • Ser informats del funcionament general de la instal·lació, del circuit a seguir a l’interior, de quins materials s’ha de dipositar directament i quins caldrà donar al personal del Punt Net i en general de qualsevol dubte que sorgisca.
 • Conéixer el destí final dels residus que diposite en el Punt Net.
 • Presentar reclamacions i formular suggeriments.

Obligacions dels usuaris:

 • Hauran de dipositar els residus de manera degudament separada. Qui pretengui dipositar els seus residus en el Punt Net haurà d’identificar-se a instàncies del personal d’aquest, únicament a l’efecte de control de les quantitats màximes dipositades permeses.
 • Els qui pretenguen dipositar els seus residus en el Punt Net, hauran d’informar el personal del mateix del contingut i de la quantitat de residus que pretén dipositar.
 • No dipositar residus fora de l’horari establert, ni en llocs diferents dels assenyalats per al seu dipòsit, quan el Punt Net estiga tancat.