Gestió de residus

A tots ens és familiar i coneixem des de fa temps ja la manera de contribuir a la protecció del medi ambient, estalvi energètic i consum responsable. Però tal vegada no sabem totes les possibilitats referents a la gestió de residus que es realitza a Miramar.

Des de fa temps l’Ajuntament ha anat implantant progressivament nous serveis per a facilitar als habitants i visitants del municipi la possibilitat de col·laborar en la segregació dels residus que produesquen.

L’Ajuntament de Miramar porta a terme una gestió dels residus que té els següents objectius:

 • Potenciar la recollida selectiva dels residus a fi de protegir el medi ambient.
 • Possibilitar la separació dels materials considerats problemàtics o voluminosos del conjunt dels residus domèstics.
 • Permetre la correcta gestió dels materials que es recullen, prioritzant la seua valoració.
 • Aconseguir la desaparició d’abocadors incontrolats.
 • Desenvolupar una funció formativa i de conscienciació sobre els usuaris de la importància de l’adequada gestió dels residus.

L’Ajuntament de Miramar disposa en tot el municipi de contenidors específics per a la recollida de residus. L’esforç realitzat aquestos anys darrers ha estat marcat per oferir la possibilitat de segregar els residus produïts a tot aquell qui siga conscient d’aquesta necessitat. Realitzant tasques d’adquisició i adequada instal·lació de contenidors específics, campanyes informatives i sensibilitzadores dirigides a tothom.

Guia de residus

(1)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Fem
✔ Restes d’aliments
✔ Fulles i llavors
✔ Ossos
✔ Papers tacats
El que ha d’anar en altres contenidorsHivern de 20 h a 23 h

Estiu de 21 h a 24 h

Es dipositen en els Contenidors Grisos que hi ha en les diferents zones d’aportació. Diposita’l dintre del contenidor en bosses ben tancades. 

(2)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Vidre


✔ Envasos de vidre
Ampolles
✔ Pots de melmelada i conserves
✔ Flascons de colònia
Llums i fluorescents
Cristall de finestres i miralls
Flascons buits de medicaments
Taps d’ampolles
Porcellana i ceràmica
Gots i copes.
Durant el dia per a evitar molèsties als veïns.

Recorda que els taps o anelles no deuen anar-hi en aquest contenidor.

Al reciclar vidre s’obté…

? Ampolles i envasos de vidre
? Objectes de decoració
? Pantalles i aplicacions per a llums
? Bombetes
? Elements de mobiliari urbà
? Fibra de vidre per a aïllants tèrmics i materials de construcció
? Taulells de vidre

(3)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Envasos lleugers ✔ Garrafes i ampolles de plàstic d’aigua i refrescos, productes de neteja i cosmètica
✔ Terrines de mantega, envasos de iogurt i tapes metàl·liques
✔ Embolcalls i bosses de plàstic
✔ Envasos metàl·lics de ferro i alumini: llaunes de begudes i conserves i aerosols buits
✔ Safates d’alumini i porexpan
✔ Brics i paper d’alumini i film transparent
Objectes que no siguen envasos.
Cel·lofana
Material de plàstic dur (joguines)
Penjadors
Bastonets per a les orelles
Petits electrodomèstics de plàstic
Pots metàl·lics de pintura o productes químics
Bolquers
CD i DVD
Durant el dia per a evitar molèsties als veïns

Es dipositen en els Contenidors Grocs que hi ha en les diferents zones d’aportació. Millor si són dipositats ocupant un volum mínim i sense restes del seu contingut.

Al reciclar envasos lleugers s’obté…

? Nous envasos per a detergents ?Fibres tèxtils, catifes, jerseis, sacs de dormir, anoracs i cordes ?Caixes per a la fruita ?Borses i galledes d’escombraries ?Tanques, baranes, mobiliari de jardí, tubs de desguàs, etc.

(4)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Paper i cartró✔ Envasos i capses de cartó, més ben plegats
✔ Material d’oficina (llibretes, sobres, fulles, etc.), sense grapes ni clips
✔ Paper d’embolicar
✔ Bosses de paper
✔ Periòdics i revistes
Paper plastificat, paper de calcar
Tovallons i paper de cuina usats
Cartó i paper bruts
Fotografies
Brics.
Durant el dia per a evitar molèsties als veïns

Es dipositen en els Contenidors Blaus que hi ha en les diferents zones d’aportació.

Al reciclar paper i cartó s’obté…

? Nous fulls de paper ? Paper d’embalar ? Cartó ondulat ? Paper sanitari i higiènic ? Caixes per a productes alimentaris i per a sabates ? Bosses de paper, etc


A la Platja

Qualsevol que sigui el tipus de residu que produïm, tenim l’obligació de no deixar-lo a l’arena i l’oportunitat de dipositar-ho on correspon.

(5)
Burilles
Les burilles representen el 70 % de la brutícia dels carrers. Així que diposita-les a les papereres o bé als cendrers instal·lats en diferents llocs.

La millor manera d’evitar-les és prevenir llançar-les a la sorra utilitzant un cendrer.

Els usuaris que ho necessiten poden recollir un CENDRER DE PLATJA reutilitzable, en l’Oficina de Turisme, sempre en l’horari d’obertura de l’oficina.
(8)
Envasos, Vidre i paper
Produir qualsevol d’aquests residus en la sorra no és motiu per a deixar-los allí o no separar-los i que es puguen reciclar.

Existeixen papereres específiques en el passeig marítim i també els contenidors situats en Av de la Mar Mediterrània i Av de França.
(7)
Resta de residus
Un dels primers equipaments de la platja juntament amb les passarel·les i els WC van ser les papereres. Els serveis municipals de neteja recullen en contingut de les papereres diverses vegades al dia per a evitar olors i acumulacions molestes.
Deposicions d’animalsUna de les cosses més fastigoses es trepitjar una caca de gos. La responsabilitat es del propietari de l’animal així que no deixes al carrer les deposicions del teu animal.
(9)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Oli domèstic usat✔ Restes d’oli domèstic usat per a fregir
✔ Oli de llaunes de conserva
lis d’automoció
Altres olis d’origen mineral
Durant el dia per a evitar molèsties als veïns

L’oli domèstic usat no ha de llençar-se per l’aigüera. Ho podem emmagatzemar en un envàs plàstic (una ampolla de refresc, aigua…) i quan aquest ple dipositar-lo ben tancat en els contenidors específics per a oli domèstic usat.

En reciclar l’oli domèstic s’obté:

? Compostatge per a l’agricultura ? Productes de diferents indústries: Lubrificants, ceres, pintures, vernissos, ensabones cremes i altres productes de cosmètica.

Es pot dipositar en els contenidors de:
? Carrer Paloma ? Carrer Vent de Tramuntana ? Carrer la Senia ? Av de la Safor ? Carrer Bovetar

(10)
Roba usada
La roba que ja no usem pot ser útil per a uns altres. Diposita-la neta en borses de plàstic.

Reciclar la roba té una doble funció:
? Es col·labora amb l’entitat gestora de la recollida en els seus projectes solidaris.
? S’evita que vaja directament a l’abocador.

Es dipositen en els contenidors habilitats en:
? Avda de la Mar Mediterrània – Carrer del Bovetar
? Carrer Ribera ? Carrer Gandia.

Més informació: https://www.humana-spain.org/

(11)✔ Sí que són ✖ No ho són⏰ Horari
Bombetes baix consum i tubs fluorescents✔ Els llums de descàrrega
✔ Els fluorescents.
✔ Les bombetes de baix consum.
bombetes de filaments
halògens
Durant el dia per a evitar molèsties als veïns

Al recilcar les bombetes i tubs s’obté:

? Del vidre s’obtenen envasos no alimentaris, fonaments i ceràmiques ? El metall es recicla en empreses de siderúrgia ? El plàstic és reutilitzat per a qualsevol mena d’aplicacions ? El mercuri participa en els processos d’hidròlisi de l’aigua salada en les plantes dessalinitzadores per a produir aigua potable o de reg.

Les bomebetes de baix consum i els tubs fluorescents poden dipositar-se en? Centre Social de l’Era ? Oficina de turisme

(12)
Piles
Les piles constitueixen un dels més perillosos focus de contaminació per al medi ambient, ja que contenen metalls pesants (cadmi, níquel, plom, mercuri, etc.). La recollida selectiva i el seu reciclatge així com la reducció de metalls pesants, és indispensable i està regulat per la CEE. Els diferents tipus de piles són:

✔ Piles normals
✔ Salines de carbó-zinc. Són les menys tòxiques, ja que el seu contingut en mercuri és inferior al 0,025% del seu pes total
✔ Alcalines de magnesi. Són piles de llarga durada. El seu contingut en mercuri ronda el 0,1% del seu pes total pel qual són tòxiques
✔ Níquel-cadmi, són piles recarregables que no contenen mercuri però sí cadmi. Són tòxiques, però com es poden recarregar el seu aprofitament és millor
✔ Piles “botó”
✔ Òxid de mercuri. Són molt tòxiques
✔ Zinc-aire
✔ Ànode de liti

Es dipositen en els contenidors habilitats en:
? Ajuntament de Miramar ? Oficina de Turisme

Al plànol pots vore la ubicació de les més de 70 zones d’aportació de residus amb què compta el municipi de Miramar

QUÈ FEM AMB EL FEM?

Recollida-mobles-i-voluminosos-2021

Punt Net Miramar

L’Ecoparc de Miramar (Punt Net) està situat al Camí dels Fondos.

Objectius:

 • Potenciar la recollida selectiva dels residus a fi de protegir el medi ambient.
 • Possibilitar la separació dels materials considerats problemàtics o voluminosos del conjunt dels residus domèstics.
 • Permetre la correcta gestió dels materials que es recullen, prioritzant la seva revaloració.
 • Aconseguir la desaparició d’abocadors incontrolats.
 • Desenvolupar una funció formativa i de conscienciació sobre els usuaris de la importància de l’adequada gestió dels residus.

Ús

 • Poden utilitzar el Punt Net els particulars.
 • Quedant expressament exclosos de l’ús del Punt Net les indústries i comerços. Gràcies al Punt Net reduirem la quantitat d’escombraries que va a abocador, eliminarem els abocadors incontrolats i serem més respectuosos amb el medi ambient.

Drets dels usuaris

 • Dipositar en el Punt Net els residus segons el que s’estableix en l’ordenança municipal.
 • Ser informats del funcionament general de la instal·lació, del circuit a seguir a l’interior, de quins materials s’ha de dipositar directament i quins caldrà donar al personal del Punt Net i en general de qualsevol dubte que sorgisca.
 • Conéixer el destí final dels residus que diposite en el Punt Net.
 • Presentar reclamacions i formular suggeriments.

Obligacions dels usuaris

 • Hauran de dipositar els residus de manera degudament separada. Qui pretengui dipositar els seus residus en el Punt Net haurà d’identificar-se a instàncies del personal d’aquest, únicament a l’efecte de control de les quantitats màximes dipositades permeses.
 • Els qui pretenguen dipositar els seus residus en el Punt Net, hauran d’informar el personal del mateix del contingut i de la quantitat de residus que pretén dipositar.
 • No dipositar residus fora de l’horari establert, ni en llocs diferents dels assenyalats per al seu dipòsit, quan el Punt Net estiga tancat.

Horari

CITA PRÈVIA: De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h.

Per a accedir al recinte haurà de concertar cita al 618 194 439.

Ecoparc Mòbil:

L’Ecoparc mòbil del Consorci de Residus V-5 està a Miramar tots els dijous, de 10 a 13 hores. Aquesta infraestructura per al reciclatge està instal·lada al carrer Paloma.

A l’Ecoparc mòbil es poden dipositar tota mena de residus per al seu tractament i reciclatge. El personal del Consorci de Residus V-5 és l’encarregat d’explicar als veïns i veïns de Miramar el funcionament de l’Ecoparc mòbil. Així mateix, en funció del tipus i la quantitat dels residus dipositats, els usuaris poden acumular punts que es converteixen en descomptes al rebut del COR.

Tots els interessats poden acudir a l’Ecoparc mòbil amb el seu DNI i començar a reciclar i rebre els seus ecopunts. Ací podeu consultar un llistat amb els residus que es poden dipositar a l’Ecoparc mòbil.

Recollida gratuïta de Voluminosos

Servei gratuït de recollida dels mobles i altres estris voluminosos per a qui no pot portar-los al Punt Net. Trucant a aquest telèfon 96 286 61 56 s’informarà del dia de recollida i només caldrà baixar-los al carrer la nit anterior.