RGPD

Reglament General de Protecció de Dades

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament

Ajuntament de Miramar
Plaça de l’Ajuntament, 1 46711 Miramar València
Tel. 96 281 91 01

Delegat de protecció de dades

ayto.miramar@dpoexterno.com

Finalitats del tractament

La finalitat de tractament de les dades és gestionar les sol·licituds manifestades  dins del procediment administratiu correspondent.

Termini de conservació

Les dades seran conservades durant el termini que estiga vigent l’expedient administratiu o, en el seu cas, per el temps de resolució d’un procediment contgenciós administratiu derivat.

No obstant, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitat d’arxiu d’interés públic, finalitat d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Legitimació

El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici dels poders públics conferits.

Destinataris de les dades (cessions o transferències)

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Drets

Vosté podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada del l’Ajuntament o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades ayto.miramar@dpoexterno.com

En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Sol·licituds RGPD

La normativa de protecció de dades permet que pugues exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament i portabilitat. Sol·licitud dret d’accés Descàrrega Sol·licitud dret d’oposició Descàrrega Sol·licitud dret de rectificació Descàrrega Sol·licitud dret de supresió Descàrrega Sol·licitud limitació del tractament Descàrrega

Registre Activitats de Tractament

Dades identificatives del responsable y delegat de protecció de dades Responsable del tractament Ajuntament de Miramar Delegat de protecció de dades ayto.miramar@dpoexterno.com Adreça Plaça de l’Ajuntament, 1 46711 Miramar, València Exercici de drets Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit (models de […]

Informació Adicional

Agència Espanyola de Protecció de Dades L’autoritat pública independent encarregada de vetlar per la privacitat i la protecció de dades dels ciutadans. L’objectiu d’aquest espai és, d’una banda, fomentar que els ciutadans coneguen els seus drets i les possibilitats que l’Agència els ofereix per a exercir-los i, per un altre, que els subjectes obligats tinguen […]